Naše nabídka

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

 

 

 

Hlavní stránka:  

 

  

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanoven

 

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ATM HYDROS s.r.o., IČ 25843346, DIČ CZ25843346, se sídlem Čsl. Armády 843/58, 79401 Krnov, zapsaná v obchodním rejstříku OR KOS v Ostrave pod císlem 39424/99 jako prodávající (dále jen „ATM HYDROS“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Další informace o ATM HYDROS jsou uvedeny na webové stránce www.atmhydros.cz v sekci „Kontakty“.
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ATM HYDROS nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, záruční a dodací podmínky, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce ATM HYDROS, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. ATM HYDROS nebo smluvních partnerů ATM HYDROS, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
S těmito VOP se je kupující povinen seznámit před potvrzením objednávky na adrese www.eshop.atmhydros.cz, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 

ATM HYDROS sděluje, že

 

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, ATM HYDROS si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od ATM HYDROS, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) ATM HYDROS neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném ATM HYDROS uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v místě sídla ATM HYDROS je náklad 0,- Kč;

f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla ATM HYDROS

 

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1.       poskytování služeb, které ATM HYDROS splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2.       o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli ATM HYDROS a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

3.       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

4.       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.       o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

6.       o dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

1.       spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

2.       smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu ATM HYDROS,

3.       v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u ATM HYDROS, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Smlouva

 

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném ATM HYDROS tím, že požadované plnění (zboží, službu ) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník ATM HYDROS, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky ATM HYDROS, za případné chyby při přenosu dat ATM HYDROS nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy ATM HYDROS neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
 
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Kupní smlouvou se ATM HYDROS zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí ATM HYDROS kupní cenu.
 
ATM HYDROS si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 
ATM HYDROS Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 
ATM HYDROS splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 
Má-li ATM HYDROS věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, ATM HYDROS odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
 
Dodá-li ATM HYDROS větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 
ATM HYDROS odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí ATM HYDROS věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří ATM HYDROS věc pro přepravu.
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou ATM HYDROS způsobila porušením své povinnosti
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní ATM HYDROS umožnila nakládat.
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ATM HYDROS škodu způsobila porušením své povinnosti.
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 
Odpovědnost ATM HYDROS

ATM HYDROS odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména ATM HYDROS odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které ATM HYDROS nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití ATM HYDROS uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je ATM HYDROS zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí ATM HYDROS, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ATM HYDROS; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ATM HYDROS vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu ATM HYDROS nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že ATM HYDROS nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
 
Nepodstatné porušení smlouvy

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může ATM HYDROS dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může ATM HYDROS odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li ATM HYDROS vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující

požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ATM HYDROS.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující ATM HYDROS na její náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se ATM HYDROS zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než ATM HYDROS (např. smluvní partner ATM HYDROS), běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
ATM HYDROS umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím e-mailu pro odstoupení od smlouvy zaslaného na atmhydros@seznam.cz, a spotřebiteli tak ATM HYDROS potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 
Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním písemnosti na adresu sídla ATM HYDROS.

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá ATM HYDROS bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ATM HYDROS obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu ATM HYDROS spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě dalšího nákupu.
 
Spotřebitel odpovídá ATM HYDROS pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu ATM HYDROS bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) ATM HYDROS mu vrátí přijaté peněžení prostředky.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ATM HYDROS však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi ATM HYDROS a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ATM HYDROS právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
Odstoupení v ostatních případech

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující ATM HYDROS, co ještě vrátit může, a dá Alze náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu přímo na pobočce, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 

V. Bezpečnost a ochrana informací

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem EU 2016/679 (GPR), o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla společnosti ATM HYDROS. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu prostřednictvím registračního formuláře na www.eshop.atmhydros.cz.
ATM HYDROS může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, ATM HYDROS pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

VI. Provozní doba

 

Objednávky přes internetové obchod ATM HYDROS: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Příjem objednávek do druhého pracovního dne.

Expedice objednávek, informace ke zboží: Po-Pá 7:00 – 15:30

 

VII. Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny. 

Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu ATM HYDROS nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na provozovaném eshopu.

 

VIII. Objednávání

 

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím elektronického obchodu ATM HYDROS (dále jen „e-shop“);
  2. elektronickou poštou na adrese atmhydros@seznam.cz;
  3. osobně na provozovně/ v místě sídla ATM HYDROS;
  4. faxem;
  5. telefonicky

ATM HYDROS doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na ATM HYDROS. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

 

IX. Platební podmínky

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a.    platba v hotovosti při nákupu,
b.    platba předem bankovním převodem,
c.    platba přes internetové rozhraní banky,
d.   na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - kupující hradí navíc tzv.),
g.    platba na fakturu se splatností (pouze pro schválené klienty ATM HYDROS),
 
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví ATM HYDROS, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

X. Dodací podmínky

 

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou – ČR a SR

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Při zaslání objemnějších zásilek ( tj. pro zásilky delší než 2m a těžší než 50kg) je cena dopravy uváděna v den zaslání zásilky. ATM HYDROS si vyhrazuje právo doručit dodávku zboží následující den v případě překročení rozvozové kapacity, zásahu vyšší moci nebo jakékoliv jiné nepředvídatelné situace, která znemožní dodání v požadovaný den. Službu běžného přepravce nelze využít pro produkty, jejichž fyzické parametry vyžadují zaslání specializovanou přepravní službou, služba je tedy nabízena pouze pro vybrané produkty. Zákazník je telefonicky kontaktován před příjezdem řidiče a následně v okamžiku příjezdu řidiče na adresu dodání. V případě platby předem může zboží převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu atmhydros@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou ATM HYDROS. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však ATM HYDROS možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

XI. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

  

XII. Ochrana osobních údajů

 

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se  zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

Kupující vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu dává prodávajícímu souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů za podnímek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Jaké údaje shromažďujeme?
Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně název firmy), IČ, DIČ a kontaktní osobu, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak archivujeme jednotlivé smlouvy ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Osobní údaje slouží především pro usnadnění budoucích objednávek a jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

Osobní údaje kupujících nepředáváme žádné další osobě. Vyjímkou jsou externí dopravci, kterým jsou údaje nutné pro doručení zboží, předávány v minimálním rozsahu.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Nelze z ekonomických důvodů editovat fakturační údaje. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nas nenakoupili, stačí odeslat e-mail na atmhydros@seznam.cz

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně ATMHYDROS nebo elektronicky na adrese www.eshop.atmhydros.cz. Další informace o společnosti jsou uvedeny na webové stránce www.atmhydros.cz)